martes, 16 de abril de 2013

Ecuacion de Segundo Grado en Python

## Ecuacion de segundo grado 
print ('Modelo de la ecuacion a*x^2 + b*x + c = 0')
a = float(input('Valor de a: '))
b = float(input('Valor de b: '))
c = float(input('Valor de c: '))
#calculando las delta
delta = float(b**2-4*a*c)
     
if delta < 0:
  print('Ecuacion no tiene solucion')

elif delta ==0:
  s == float(-b/2*a)
  print ('Solucion unica: ',s)
else:
  x1 = float((-b+((b**2 - 4*a*c))**0.5)/(2*a))
  x2 = float((-b-((b**2 - 4*a*c))**0.5)/(2*a))
  print('Las soluciones son las siguientes')
  print('X1: ',x1)
  print('X2: ',x2)

## viene mi intento de graficar
import matplotlib.pyplot as plt
import math
import numpy as np
x = np.arange(-10,10,0.5)
y = a*x**2 + b*x + c
plt.plot(x,y)
plt.title('a*x^2 + b*x + c = 0')
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')
plt.show()

No hay comentarios:

Publicar un comentario